Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 19504/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 94ΗΑ46ΨΖ2Ν-ΕΜΩ) ΚΕ 15295 (ΑΠ 067002/2022)

Ανακοίνωση
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) συνεργάτη, ειδικότητας: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητική & Γραμματειακή Υποστήριξη, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 15295 και τίτλο: «ΠΜΣ "Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων"», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Γεράσιμος Κολαΐτης, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 19504/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων.

Ειδικότητα: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητική & Γραμματειακή Υποστήριξη

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (60)
1. 052465/ 16/5/2022 / 60

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (60)
1. 055887/ 25/5/2022 (η-μέιλ 23/5/2022 12:03 πμ) / 58
2. 050978/ 11/5/2022 / 56

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Αιτιολογία
1. 054765/ 21/5/2022 ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / Δεν πληροί σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης το απαραίτητο τυπικό προσόν «Εμπειρία σαράντα οκτώ (48) μηνών σε θέση γραμματειακής ή διοικητικής υποστήριξης σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα»
2. 054870/ 23/5/2022 ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΖΟΥΡΑ / Δεν προσήλθε στην συνέντευξη


β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με τον επιλεγέντα υποψήφιο στην άνω ειδικότητα, διάρκειας επτά (7) μηνών και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@elke.uoa.gr , μέχρι την 15η ώρα της πέμπτης εργάσιμης ημέρας, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΚΛΕ/ΕΚΠΑ (<http://www.elke.uoa.gr>). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.