Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 21917/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΩΖ1946ΨΖ2Ν-ΚΔ2), για τον Κ.Ε. 15423

Ανακοίνωση

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

 

2) Την υπ’ αριθ. 21917/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΩΖ1946ΨΖ2Ν-ΚΔ2), για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου/ανάθεσης έργου, για την ειδικότητα Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ (2 άτομα), με διάρκεια ισχύος δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης

 

 

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 066798/2022 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 5/1/2022 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: ΩΜΜΚ46ΨΖ2Ν-ΟΥΑ).

 

Αποφασίζει

 

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή δύο (2) συνεργατών, για την ειδικότητα: Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 15423 και τίτλο «ΠΜΣ "Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών"», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Ευστάθιος Χρονόπουλος, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 21917/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα/τις ειδικότητες:

 

Ειδικότητα: Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ (2 άτομα)

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (127)

  1. 064092/2022 / 127
  2. 063900/2022/ 127

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (127)

 

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου

 

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη ανάθεσης έργου, με τους παραπάνω επιλεγέντες, για την ειδικότητα Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ, με διάρκεια ισχύος δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.

 

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση η οποία κατατίθεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) ή στο protocol@elke.uoa.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Κ.Π.Α.. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντες καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.