Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 22222/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΦΡΣ46ΨΖ2Ν-ΘΛΦ), για τον Κ.Ε. 4140

Ανακοίνωση

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

 

2) Την υπ’ αριθ. 22222/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΦΡΣ46ΨΖ2Ν-ΘΛΦ), για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση ανάθεσης έργου, για την ειδικότητα: ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης, με διάρκεια ισχύος τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.

 

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 067918/2022 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 12/01/2022 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: 9ΤΙΡ46ΨΖ2Ν-Σ6Κ).

 

Αποφασίζει

 

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, για την ειδικότητα: ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 4140 και τίτλο «1 Η μελέτη της στάσης απέναντι στην ψυχική αρρώστια και στη χρήση ψυχιατρικών υπηρεσιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Νοσηλευτικής πριν και μετά την εκπαίδευσή τους στην Ψυχιατρική 2 Η επίδραση του προγράμματος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στις νοσηλείες», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Γεώργιος Αλεβιζόπουλος, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 22222/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα:

 

Ειδικότητα: ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (100)

  1. 058073/2022 / 95

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (100)

 

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου

 

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, με την παραπάνω επιλεγείσα υποψηφιότητα, για την ειδικότητα: ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης, με διάρκεια ισχύος τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.

 

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση η οποία κατατίθεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) ή στο protocol@elke.uoa.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Κ.Π.Α.. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντες καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.