Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Απασχόλησης υπ. αριθμό: 087117/2024

Τίτλος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15905 και τίτλο «ΠΜΣ "Εκτίμηση και διαχείριση επαγγελματικού, περιβαλλοντικού και φαρμακευτικού κινδύνου"»
Περιγραφή
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) άτομο, για την ειδικότητα :
1. Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) –Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης,
στο έργο με Κ.Ε. 15905 και τίτλο «ΠΜΣ "Εκτίμηση και διαχείριση επαγγελματικού, περιβαλλοντικού και φαρμακευτικού κινδύνου"», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.
Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια έντεκα (11) μηνών και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους εξήντα μήνες (60) μήνες συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.
Σελίδα 3 από 16
Η δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης τελεί υπό την προϋπόθεση της συνέχισης λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η διακοπή λειτουργίας του Π.Μ.Σ. συνεπάγεται την μονομερή καταγγελία της σύμβασης από τον Ε.Λ.Κ.Ε./ΕΚΠΑ για σπουδαίο λόγο.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 15η Ιουλίου 2024.