Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Απασχόλησης υπ. αριθμό: 22201/2022

Τίτλος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 0847 και τίτλο «Διαχείριση τελών εγγραφής και φοίτησης του διδασκαλείου γλωσσών της Πανεπιστημιακής Λέσχης»
Περιγραφή

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο έργο με Κ.Ε. 0847 και τίτλο «Διαχείριση τελών εγγραφής και φοίτησης του διδασκαλείου γλωσσών της Πανεπιστημιακής Λέσχης» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Καραδήμα.
 
YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).