Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Αριθμός Προκήρυξης
00532/2023
Τίτλος
Προμήθεια άδειας λογισμικού
Περιγραφή
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια άδειας λογισμικού στο πλαίσιο του έργου/προγράμματος, με Κ.Ε. 10796 και τίτλο «Μαγνητικός Τομογράφος».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο πόσο των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων  ευρώ  (260.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από  έσοδα από την παροχή υπηρεσιών εξετάσεων, από τη Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας & Ιατρικής Απεικόνισης ΕΚΠΑ - Μαγνητικός Τομογράφος, προς τρίτα φυσικά πρόσωπα ή φορείς του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα