Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προσδιορισμός Αμοιβής Δικαιούχων που απασχολούνται με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015, όπως ισχύει

Η παρούσα εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού της μηνιαίας αμοιβής των απασχολούμενων δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) σε έργα/προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. που αμείβονται σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο (Κεφάλαιο Β' του ν. 4354/2015, όπως αναπροσαρμόστηκε από 01.01.2024 με τις διατάξεις του Μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023 (Α΄136)). Ο καθορισμός της αμοιβής σύμφωνα με τους όρους του Ενιαίου Μισθολογίου είναι υποχρεωτικός για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα (π.χ. Ε.Σ.Π.Α.) και όσα χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.

Κάθε απασχολούμενος με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) που αμείβεται σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο κατατάσσεται υποχρεωτικά σε μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) σύμφωνα με τα προσόντα του: α) κατηγορία εκπαίδευσης (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.), β) κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών και γ) προϋπηρεσία, εφόσον αυτή αναγνωρίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τον ακριβή υπολογισμό της αμοιβής κάθε απασχολούμενου απαιτείται η δήλωση του καθεστώτος απασχόλησης (πλήρης ή μερική), οι ώρες ημερήσιας απασχόλησης σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, καθώς και το πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης και η τυχόν χορήγηση οικογενειακής παροχής.Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων επιλέγετε «Υπολογισμός*» και τα αποτελέσματα που εμφανίζονται θα πρέπει να συμπληρωθούν στο έντυπο της σύμβασης.


Διευκρινίζεται ότι, εάν η επιλογή του δικαιούχου πραγματοποιείται χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής, ο υπολογισμός της αμοιβής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προσόντα που αξιολογούνται για την επιλογή του δικαιούχου. Εάν η επιλογή του δικαιούχου πραγματοποιείται μέσω δημόσιας πρόσκλησης, ο υπολογισμός της αμοιβής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα απαραίτητα προσόντα που τίθενται στην πρόσκληση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, ο δικαιούχος δύναται να αιτηθεί την προώθησή του στα μισθολογικά κλιμάκια, εφόσον τη δικαιούται, ή τη χορήγηση οικογενειακής παροχής, εφόσον τη δικαιούται.


Μισθολογικό Κλιμάκιο
Επίδομα Παιδιών
0,00
Βασικός Μισθός
0,00
Μικτές Αποδοχές ανά μήνα
Εργοδοτικές Εισφορές
0,00
Κόστος Προγράμματος ανά μήνα
0,00
Εισφορές Ασφαλισμένου
0,00
Εισφορά Στέγης Ασφαλισμένου
0,00
Φορολογητέο Εισόδημα
0,00
Φόρος Εισοδήματος
0,00
Πληρωτέο Ποσό
0,00


(*) Ο χρήστης της ανωτέρω εφαρμογής θα πρέπει να γνωρίζει πως ο Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Κ.Π.Α. καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, ώστε να παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό της αμοιβής. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τη μεταβαλλόμενη φύση των νόμων, κανόνων και ρυθμίσεων, καθώς και τους ενυπάρχοντες κινδύνους των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που παρέχονται από την σχετική εφαρμογή. Η εκτίμηση της ακρίβειας και της επάρκειας των πληροφοριών που παρέχει η σχετική εφαρμογή αποτελεί ευθύνη του χρήστη.