Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Διαχείριση της χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης» βάσει της κατανομής των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας έτους 2023

Ανακοίνωση

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμό 20718/24.04.2024 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (ΑΔΑ: 6Ι9Ε46ΨΖ2Ν-1Υ3), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η κατανομή της χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης» από την κατανομή των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. έτους 2023 σε έργα για το 2024, σύμφωνα με την από 02/04/2024 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α.

Για την ενεργοποίηση της χρηματοδότησης των Π.Μ.Σ./Δ.Π.Μ.Σ., η οικονομική διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται ήδη μέσω διακριτού Κωδικού Έργου (Κ.Ε.), οι Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες των έργων καλούνται να υποβάλλουν στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. το Έντυπο του Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού (κωδ. εντύπου: Ε-ΔΠ-07-Ε13), στο οποίο θα αποτυπώνεται ο νέος προϋπολογισμός του έργου, ως άθροισμα του αναπορρόφητου υπολοίπου των χρηματοδοτήσεων που έχουν ληφθεί (ταμειακό υπόλοιπο έως 2023) και της χρηματοδότησης που κατανεμήθηκε με την ως άνω απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες των έργων δύναται να αφορούν εξοπλισμό και λογισμικό που σχετίζεται με την ορθή λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος, αναλώσιμα, δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ./Δ.Π.Μ.Σ., αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, έξοδα δημοσιότητας/προβολής, αγορά εκπαιδευτικού υλικού, έξοδα διοργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διατηρείται σχετική συνάφεια με τον 5ετή προϋπολογισμό λειτουργίας του προγράμματος, όπως υποβλήθηκε κατά τη διαδικασίας ίδρυσης/επανίδρυσης του Π.Μ.Σ./Δ.Π.Μ.Σ., ενώ δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες οι παντός είδους πρόσθετες αμοιβές ή επιμίσθια του τακτικού προσωπικού του Ιδρύματος ή τρίτων δημόσιων φορέων. Κατά τη σύνταξη του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του έργου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η παρούσα χρηματοδότηση πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των Π.Μ.Σ/Δ.Π.Μ.Σ. έως το Μάρτιο του επόμενου έτους (2025).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.


Από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.


Κ. Δέρβη