ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ταμειακές Διευκολύνσεις

Η Επιτροπή Ερευνών, από το αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού, δανειοδοτεί, με την μορφή ταμειακής διευκόλυνσης, προγράμματα, τα οποία έχουν εγκριθεί, από τον φορέα χρηματοδότησης και έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο, για την υλοποίησή τους.

Η ταμειακή διευκόλυνση χορηγείται συνήθως, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) όταν τα έργα διανύουν το χρονικό διάστημα μεταξύ της έγκρισης και της καταβολής της α΄ δόσης, από τον φορέα χρηματοδότησης στον Ειδικό Λογαριασμό,
Β) όταν με τη λήξη των έργων δεν έχει καταβληθεί η αποπληρωμή από τον φορέα χρηματοδότησης προκειμένου να καλυφθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις,
Γ) οποτεδήποτε ζητηθεί αιτιολογημένα, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, για την κάλυψη κάποιων ανελαστικών δαπανών των έργων.

Με απόφαση της Διοίκησης, επίσης, εγκρίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χορήγηση ταμειακών διευκολύνσεων, από τα Κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών, για πιστοποιημένες εργασίες ή έργα και για πραγματοποιηθείσες προμήθειες, σε υλοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων του Πανεπιστημίου ενόψει αναμενόμενων χρηματοδοτήσεων, από τρίτους φορείς.