ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ταμειακές Διευκολύνσεις και Προκαταβολές

Με σκοπό την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων, εγκρίνεται, από την Επιτροπή Ερευνών, μετά από σχετικό αίτημα των μελών Δ.Ε.Π., η δανειοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και η χορήγηση προκαταβολών.