ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προβολή Έργου ΕΛΚΕ


Το Ε.Κ.Π.Α υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό έργων είτε ως ανάδοχος φορέας είτε ως συνεργαζόμενος φορέας ή για λογαριασμό τρίτων. Επίσης, έχει αναλάβει αναπτυξιακά, ερευνητικά έργα καθώς και έργα παροχής υπηρεσιών προς τρίτους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ΕΚΠΑ την περίοδο 2008-2014 υλοποιεί έργα:

  • ύψους 125.000.000€ στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α)
  • ύψους 96.500.000€ στο πλαίσιο χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • ύψους 63.500.000€ με ιδία χρηματοδότηση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
  • ύψους 42.500.000€ χρηματοδοτούμενα από τρίτους όπως δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις κ.λπ.
  • ύψους 98.600.000€ για την παροχή υπηρεσιών του σε διάφορους τομείς και φορείς και ειδικότερα έργα ύψους 2.000.000€ χρηματοδοτούμενα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α., έργα ύψους 921.500€ χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έργα ύψους 95.700.000€ χρηματοδοτούμενα από λοιπούς φορείς.

Τέλος, αναφέρουμε ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συμμετάσχει και υλοποιήσει στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ’ Κ.Π.Σ. 672 αναπτυξιακά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 173.670.175,04 € κατά την περίοδο 2000-2008.