ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προμήθειες ή εκτελέσεις έργων

Ο επιστημονικός υπεύθυνος κάθε έργου συνεργάζεται με το Γραφείο Προμηθειών και το αρμόδιο μέλος της Διαχειριστικής Ομάδας Παρακολούθησης Έργων, στο πλαίσιο του σχεδιασμού υλοποίησης του έργου και σε υλοποίηση του προγράμματος δράσεων και προσδιορίζει τις ανάγκες, για προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών. Στην συνέχεια, συνεργάζεται με το Γραφείο Προμηθειών, για την σύνταξη της προκήρυξης και του σχεδίου της σύμβασης.

Οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή εκτελέσεις ομοειδών έργων πραγματοποιούνται, ως εξής:

α) με απευθείας ανάθεση
Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή εκτελέσεις ομοειδών έργων δαπάνης, μέχρι 5.869 Ευρώ πλέον ΦΠΑ ετησίως, γίνονται με ευθύνη του επιστημονικού υπευθύνου, χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.

β) με διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
Απαραίτητη προϋπόθεση, για την διεξαγωγή κάθε διαγωνισμού, είναι η προμήθεια ή η υπηρεσία, για την οποία διενεργείται να είναι επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος, να έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του και να καλύπτεται από το ταμειακό του υπόλοιπο.

i) Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή εκτελέσεις ομοειδών έργων δαπάνης, από 5.870 Ευρώ πλέον ΦΠΑ μέχρι 20.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ετησίως, γίνονται με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με ευθύνη του επιστημονικού υπευθύνου (λήψη τριών τουλάχιστον προσφορών, με την αποστολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους υποψήφιους προμηθευτές εντύπως, ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή φαξ) και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο μειοδότης.
Ειδικά για τα έργα που υλοποιούνται, στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. και αφορούν προϋπολογισμό, από 15.000 Ευρώ - 60.000 Ευρώ, απαιτείται η διαδικασία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του φορέα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών.

ii) Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή εκτελέσεις ομοειδών έργων δαπάνης, από 20.001 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μέχρι 60.000 Ευρώ ετησίως, πλέον ΦΠΑ, απαιτείται η διαδικασία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του φορέα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών, στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3861/2010, και δημοσίευση της περίληψης σε μία πολιτική ή οικονομική εφημερίδα, για μία ημέρα.

iii) Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή εκτελέσεις ομοειδών έργων δαπάνης, από 60.001 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, μέχρι 129.999 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, (ή μέχρι του προβλεπόμενου ορίου που καθορίζεται κάθε 2 έτη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προμήθειες άνω του προβλεπόμενου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίου), γίνονται με διαγωνισμό, η προκήρυξη του οποίου δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον ελληνικό τύπο (δύο οικονομικές και μία πολιτική εφημερίδα), στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του φορέα και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια». Απαραίτητη είναι η συνεργασία του Επιστημονικού Υπευθύνου, με τις υπηρεσίες του Ειδικού Λογαριασμού, για τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, οι οποίοι θα διαμορφώνονται κάθε φορά, ανάλογα με το ύψος της δαπάνης και το αντικείμενο.

Για την διενέργεια κάθε διαγωνισμού, δαπάνης από 60.001 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και άνω, απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών.

iv) Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή εκτελέσεις ομοειδών έργων δαπάνης άνω των 130.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ (άνω του προβλεπόμενου ορίου που καθορίζεται κάθε 2 έτη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προμήθειες άνω του προβλεπόμενου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίου), γίνονται με διαγωνισμό, ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στον ελληνικό τύπο (δύο οικονομικές και μία πολιτική εφημερίδα), στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του φορέα και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια». Οι επιμέρους διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού ορίζονται κάθε φορά, από την Επιτροπή Ερευνών (π.χ. σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, από εμπειρογνώμονες, τήρηση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και τα ανταγωνιστικά κ.λπ.).

Η κατάτμηση προμηθειών ομοειδών προϊόντων, προς αποφυγή της ανωτέρω διαδικασίας, καθιστά την δαπάνη μη επιλέξιμη.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι παραπάνω διαδικασίες, για λόγους περιορισμένου χρόνου ή έγκαιρης και πληρέστερης διεξαγωγής του έργου, ή επειδή η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη, μέχρι την ολοκλήρωση της διενέργειας διαγωνισμού, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το ερευνητικό έργο, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις που η προμήθεια ή το έργο αξιολογείται με κριτήρια ποιοτικά ή καλλιτεχνικά, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών αιτιολογημένο αίτημα, για τον καθορισμό και την έγκριση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί (π.χ. διαγωνισμού μεταξύ προεπιλεγμένων προμηθευτών – κατασκευαστών, απευθείας ανάθεσης, κ.λπ.).

Μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού

Οι μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού ή μηχανικού εξοπλισμού, που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση έργων, πραγματοποιούνται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις προμήθειες.