ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκαταβολές

Με σκοπό την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων, ο Ειδικός Λογαριασμός δίνει την δυνατότητα στους Επιστημονικούς Υπευθύνους να λάβουν προκαταβολή, εφόσον το ζητούμενο ποσό καλύπτεται, από το ταμειακό υπόλοιπο κάθε προγράμματος και προορίζεται, για δαπάνες που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του.

Η προκαταβολή χορηγείται προκειμένου οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι :

Α) να καλύψουν έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας,
Β) να ανοίξουν πίστωση στην Τράπεζα (με σκοπό την εισαγωγή οργάνων κ.λπ.),
Γ) να καλύψουν μικροέξοδα μέχρι το ποσό των 1.000 Ευρώ,
Δ) να προμηθευτούν εξοπλισμό και αναλώσιμα υλικά, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων που διεξάγονται εκτός έδρας.

Η απόδοση των προκαταβολών γίνεται :

Για τις περιπτώσεις Α και Δ : εντός δέκα (10) ημερών, μετά την επιστροφή από το ταξίδι.

Για την περίπτωση Β : εντός δέκα (10) ημερών, από την ολοκλήρωση της εισαγωγής του οργάνου.

Για την περίπτωση Γ : εντός τριών (3) μηνών, από την λήψη της προκαταβολής.