ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από τα Ίδια Έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού

Με στόχο την ανάπτυξη της έρευνας, η Επιτροπή Ερευνών εισηγείται στην Σύγκλητο την προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων ενεργειών, όπως είναι η προμήθεια εξοπλισμού, επιστημονικών οργάνων διοικητικοτεχνική υποστήριξη κ.λπ., οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της έρευνας.