ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εξωπανεπιστημιακούς φορείς

Τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ατομικά ή ομαδικά ερευνητικές προτάσεις, προς χρηματοδότηση, από εξωπανεπιστημιακούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας, κ.λπ., ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

Α) Η πρόταση, πριν την υποβολή στον Φορέα Χρηματοδότησης, υποβάλλεται στην Επιτροπή Ερευνών προς έγκριση, συνοδευόμενη από έγκριση των αρμόδιων οργάνων (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο, Διευθυντές Τομέων, Κλινικών, κ.λπ.), εφόσον είναι απαραίτητη, για την υλοποίηση του προγράμματος, η χρήση χώρων, εξοπλισμού και προσωπικού του Ιδρύματος. H υποβολή της πρότασης στον Φορέα Χρηματοδότησης απόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Eπιτροπής Ερευνών, η οποία με κριτήριο το συμφέρον του Πανεπιστημίου, θα αξιολογήσει την σκοπιμότητα, την ωφελιμότητα, τις οικονομικές δεσμεύσεις, την δεοντολογία και τις λοιπές θετικές πλευρές του ερευνητικού προγράμματος, όπως η προαγωγή της βασικής έρευνας και της εκπαίδευσης, η συμμετοχή φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, η αγορά πάγιου εξοπλισμού κ.ά.

Β) Προτάσεις που εγκρίνονται, από τους Φορείς Χρηματοδότησης, επανυποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών, με τον τελικό προϋπολογισμό τους και το σχέδιο της σύμβασης, (ώστε να ελεγχθεί από το Γραφείο Νομικής Στήριξης), στο οποίο αναγράφονται οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το ποσό και η ροή της χρηματοδότησης, το αντικείμενο του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα και λοιποί ειδικοί όροι, με συνημμένα όλα τα παραρτήματα. Στην συνέχεια, η σύμβαση υπογράφεται, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου.

Γ) Ο επιστημονικός υπεύθυνος καταθέτει στην Γραμματεία Eπιτροπής Ερευνών την αίτηση αποδοχής του προγράμματος (Ε-ΔΠ-07-Ε2.V6. έντυπο Αποδοχής Έργου), μαζί με την υπογεγραμμένη σύμβαση.

Κατά την συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον φορέα που αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμίες και Aκρωνύμια :

α) Φορέας (Nομικό Πρόσωπο) που προτίθεται να αναλάβει την υλοποίηση του έργου: Eθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών (E.K.Π.A.) National and Kapodistrian University of Athens (UoA)

β) Φορέας υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του έργου : Eιδικός Λογαριασμός Kονδυλίων Έρευνας (E.Λ.K.E.) Special Account for Research Grants (S.A.R.G.)

Στοιχεία του Eιδικού Λογαριασμού:

Δ/νση : Xρήστου Λαδά 6, Aθήνα Tαχ. Kώδικας : 105 61 Tηλ. : 210 368 9194, 368 9201, 727 5077 Fax : 210 368 9008, 727 5010 E-mail : rc[at]elke.uoa.gr

Nόμιμος εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Aθηνών/Ειδικού Λογαριασμού είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών ή πρόσωπο που θα ορίσει η Επιτροπή Ερευνών, για συγκεκριμένο σκοπό.

Yπεύθυνος, για την διοικητική και οικονομική διαχείριση, είναι ο Γραμματέας της Eπιτροπής Ερευνών ή ο αναπληρωτής του.