ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 07346/2013
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Άνω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 23/12/2013
Ημ. Λήξης: 10/02/2014
«Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού και εξοπλισμού/λογισμικού επεξεργασίας πολυμέσων και παραγωγής ψηφιακών μαθημάτων», της Πράξης «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών», MIS 374187, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη Ανοικτών Μαθημάτων τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω του Διαδικτύου στο ευρύ κοινό. Ένα ποσοστό των Ανοικτών Μαθημάτων θα διαθέτουν ως μέρος του εκπαιδευτικού υλικού βίντεο των διαλέξεων που πραγματοποιούνται στα αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας του ιδρύματος. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και λογισμικού για την παραγωγή και επεξεργασία των βιντεδιαλέξεων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού που θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενους χώρους διδασκαλίας, όπως αίθουσες και αμφιθέατρα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αναλυτική περιγραφή του έργου περιγράφεται στο μέρος Ζ’ της διακήρυξης.
Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 135.454,59€ πλέον ΦΠΑ ή 166.721,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η Πράξη «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών», MIS 374187, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Πληροφορίες:
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Διευκρινίσεις  
03/02/2014ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 07346/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠροηγούμενη σελίδα