ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 05987/2020
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Άνω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 25/11/2020
Ημ. Λήξης: 24/12/2020
Προμήθεια συνδρομών σε βάσεις δεδομένων
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συνδρομητικών υπηρεσιών για πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε ηλεκτρονική μορφή βάσεις δεδομένων, για τις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του έργου/προγράμματος με ΚΕ 17130 και τίτλο «Συνδρομή σε βάσεις δεδομένων προς ενίσχυση της έρευνας, μελέτης και διδασκαλίας». Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 241.935,50€ πλέον ΦΠΑ 24%. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Πληροφορίες: Γ. Καββαδίας: τηλ. 210 727 5851
Α. Βδουκάκης: τηλ. 210 727 5884
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα