ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 05814/2020
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 24/11/2020
Ημ. Λήξης: 04/12/2020
«Ανάπτυξη "έξυπνου" συμπληρώματος διατροφής βασισμένου στην ελιά για ασθενείς με στεφανιαία νόσο και μεταβολικό σύνδρομο», Ακρωνύμιο «OliveHeart», για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, στο πλαίσιο των έργων / προγραμμάτων με ΚΕ 16148, ΚΕ 16149 και ΚΕ 16161.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη "έξυπνου"συμπληρώματος διατροφής βασισμένου στην ελιά για ασθενείς με στεφανιαία νόσο και μεταβολικό σύνδρομο», με ενάριθμο ΠΔΕ 2018ΣΕ14510001 και MIS στο ΟΠΣ 5048539».
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στον κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-02434 με τίτλο «Ανάπτυξη "έξυπνου" συμπληρώματος διατροφής βασισμένου στην ελιά για ασθενείς με στεφανιαία νόσο και μεταβολικό σύνδρομο» ακρωνύμιο OliveHeart, το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)», Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», με την υπ΄ αριθμ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2269/19-09-2019 απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) (ΑΔΑ: ΨΒΛ2465ΧΙ8-ΓΛΓ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η σύμβαση αφορά την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία δαπάνης «ΕΡ4 – Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες» του Τεχνικού Παραρτήματος Έργου της Πράξης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα μία χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και τριαντα δύο λεπτών (31.190,32 €) πλέον Φ.Π.Α 6%,24% και τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (38.638,20 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 6% και 24%. Σημειώνεται ότι τα είδη επιβαρύνονται με ΦΠΑ 6% και 24%.
Για την έρευνα με ΚΕ 16148 η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και τριών λεπτών (8.739,03 €) πλέον ΦΠΑ. Το ποσό επιβαρύνεται με ΦΠΑ 6% και 24%. Για την έρευνα με ΚΕ 16149 η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (15.596,45 €) πλέον ΦΠΑ (24%) και για την έρευνα με ΚΕ 16161 η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (6.854,84 €) πλέον ΦΠΑ (24%).
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής.
Προσφορές υποβάλλονται ανά είδος (για ένα, ή περισσότερα ή για το σύνολο των ειδών) και στις ποσότητες και συσκευασίες που ορίζονται. Οι οικονομικές προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό ανά είδος ή για το σύνολο των ειδών, όπως αυτός ορίζεται στο κείμενο της διακήρυξης.
Πληροφορίες: Κος Χρυσοσπάθης Παναγιώτης τηλ: 210 7275779
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Διευκρινίσεις  
26/11/2020Η υπ'αριθμ 05814/2020 ανακλήθηκε σε συνέχεια της από 25/11/2020 απόφασης της Ε.Ε με ΑΔΑ:ΩΔΛ646ΨΖ2Ν-ΗΤΡ - ΛήψηΠροηγούμενη σελίδα