ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 00294/2020
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 02/04/2020
Ημ. Λήξης: 13/04/2020
Προμήθεια επιστημονικού οργάνου
Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια επιστημονικού οργάνου στο πλαίσιο του έργου / προγράμματος «Παθολογία της Κύησης», της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».
Ειδικότερα αφορά την προμήθεια Πύργου για εμβρυοσκοπήσεις, για την πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε προπλάσματα με την παρακολούθηση διαφόρων ενδομητρίων επεμβάσεων, στο πλαίσιο των μαθημάτων.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ εξήντα ενός λεπτών (56.451,61 €) πλέον Φ.Π.Α. και εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι «Εσοδα από δίδακτρα – Μεταπτυχιακά».
Πληροφορίες: Γ. Καββαδίας ΤΗΛ. 2107275851
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα