ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 00767/2020
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Κάτω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 27/02/2020
Ημ. Λήξης: 13/03/2020
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου στο έργο "Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού"
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια επιστημονικoύ εξοπλισμού για την ταυτοποίηση μικροοργανισμών σε δείγματα τα οποία εισέρχονται στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι έσοδα από νοσήλια. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα για το έργο/πρόγραμμα με Κ.Ε. 70/3/11467 και τίτλο «Έσοδα από διαγνωστικές-ιατρικές υπηρεσίες "Ανίχνευση μικροβιολογικών παραμέτρων διάγνωσης συστηματικών λοιμώξεων"». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (115.000,00€) ανευ ΦΠΑ 24%. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Πληροφορίες: Γ. Καββαδίας τηλ. 210 727 5851
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα