ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 00538/2020
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 26/02/2020
Ημ. Λήξης: 09/03/2020
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» Για τις τις ανάγκες του: «1. Χρηματοδοτήσεις για την ενίσχυση του κλινικού και ερευνητικού έργου της Β' Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής 2. Ψηφιοποίηση και οργάνωση του αρχείου της Β' Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής το οποίο σχετίζεται με οφθαλμολογικές παθήσεις». .
Αντικείμενο του έργου, είναι η προμήθεια επιστημονικού οργάνου η οποία περιλαμβάνει την αγορά ενός μηχάνηματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) – κάμερας βυθού και αγγειογραφίας στο πλαίσιο του έργου με ΚΑ 10554 και τίτλο «1. Χρηματοδοτήσεις για την ενίσχυση του κλινικού και ερευνητικού έργου της Β' Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής 2. Ψηφιοποίηση και οργάνωση του αρχείου της Β' Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής το οποίο σχετίζεται με οφθαλμολογικές παθήσεις» της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (29.400,00 €) πλέον Φ.Π.Α. (24%), ήτοι τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ (36.456,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Προσφορές υποβάλλονται για το είδος της διακήρυξης και στην ποσότητα που ορίζεται σε αυτήν.Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΡΙΤΟΙ.
Πληροφορίες: Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρυσοσπάθης Παναγιώτης τηλ: 210 727 5779
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Διευκρινίσεις  
04/03/2020Αλλαγή του τόπου αποσφράγισης των προσφορών για την υπ’αριθμ. 00538/2020 διακήρυξη, για την ΚΑ 10554.Προηγούμενη σελίδα