ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 00696/2020
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 25/02/2020
Ημ. Λήξης: 06/03/2020
Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αντιδραστήρια για την προετοιμασία και ανάλυση δειγμάτων ασθενών με πολλαπλούν μευέλωμα για την ανίχνευση κλωνικών πλασματοκυττάρων»
Αντικείμενο είναι η προμήθεια «Αντιδραστήρια για την προετοιμασία και ανάλυση δειγμάτων ασθενών με πολλαπλούν μευέλωμα για την ανίχνευση κλωνικών πλασματοκυττάρων» για τις ανάγκες του προγράμματος «Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση της Ελάχιστης Υπολειπόμενης Νόσου σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα» με Κ.Ε. 14210. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι έσοδα από νοσήλια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εβδομήντα τρείς χιλιάδες ενιακόσια εννενήντα τέσσερα ευρώ (73.994,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13% και 24%) και αναλύεται ως εξής: προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.739,11€, ΦΠΑ 14.254,89€. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες: Γ. Καββαδίας τηλ.: 210 7275851
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα