ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 05269/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 11/01/2019
Ημ. Λήξης: 24/01/2019
Συνοπτικός διαγωνισμός που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικών ερευνών» το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων στην περιοχή του ορατού και θερμικού φάσματος για την ανάλυση και καταγραφή δασικών πυρκαγιών.
- Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω του διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014–2020”», Δράση Environment, που χρηματοδοτείται από την ΣΑ ΕΠ-685/6 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 017ΕΠ68560011.
-Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Πράξης «Drought and fire observatory and early warning system DISARM» του Προγράμματος Balkan Med 2014-20, με ενάριθμο ΠΔΕ 017ΕΠ68560011και MIS INTEREG με αριθμό σύμβασης BMPI/2.2/2148/2017.
-Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
-Συνολικός προϋπολογισμός σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (43.477,42 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής
Πληροφορίες: Τηλέφωνα 2107275851 και 2107275864.
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα