ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 06058/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 02/01/2019
Ημ. Λήξης: 15/01/2019
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών κυτταρολογικών εξετάσεων» το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες ανάλυσης γενετικών δεδομένων από δείγματα ασθενών με Πολλαπλούν Μυέλωμα.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα και τον Κ.Ε. 13575.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής


Συνολικός προϋπολογισμός εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. (0% ΦΠΑ).
Πληροφορίες: Τηλ. 2107275851, 2107275864
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα