ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 06107/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 31/12/2018
Ημ. Λήξης: 14/01/2019
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια επιστημονικού οργάνου» Κ.Ε 15185
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια επιστημονικού οργάνου, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες του Προγράμματος με Κ.Ε 15185 με τίτλο «Αξιοποίηση των υποπροϊόντων οινοποίησης και φυτικών μερών της αμπέλου για την ανάπτυξη καινοτόμου συμπληρώματος διατροφής με δράση στη φλεβική ανεπάρκεια (VITVIN)» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 46.774,19€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 58.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)/ Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ) με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και MIS στο ΟΠΣ 5031309.
Πληροφορίες: Α. Βδουκάκης τηλ.: 210-7275884
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα