ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 06104/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 07/12/2018
Ημ. Λήξης: 19/12/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 06104/2018 στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 06104/2018 στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος με κωδικό έρευνας 70/3/14788 με τίτλο «Holistic energy-efficient retrofitting of residential buildings» και με φορέα χρηματοδότησης της Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (αρ. σύμβασης 314283). Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά μόνο βάσει τιμής για ένα ή περισσότερα είδη ή για το σύνολο των ειδών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στις ποσότητες που ορίζονται σε αυτήν, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της πρόσκλησης, προϋπολογισμού συνολικού ποσού 35.690,00 € άνευ ΦΠΑ
Πληροφορίες: κατά τις ώρες 9:00-13:00 στην κα Λυμπεροπούλου Χρυσηίδα στο τηλέφωνο 2107276847.
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Διευκρινίσεις  
19/12/2018Σας ενημερώνουμε ότι το άνοιγμα των προσφορών του διαγωνισμού θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.12.2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00, λόγω τεχνικού προβλήματος - ΛήψηΠροηγούμενη σελίδα