ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 06006/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 05/12/2018
Ημ. Λήξης: 17/12/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Ε 15124
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΕΛΚΕ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα και τον Κ.Ε. 70/3/15124 και τίτλο « Παραγωγή βιομορίων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας αξιοποιώντας αλιευτικά υποπροϊόντα και απορριπτόμενα αλιεύματα». Για τη δέσμευση της εν λόγω πίστωσης εκδόθηκε η με α/α 8970/2018 Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΡ8246ΨΖ2Ν-ΖΦΦ).
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους με κωδικό ΟΠΣ 5031878 και ΣΑΕ 2018ΣΕ14510001. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) / ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ.
Πληροφορίες: Π.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ 2107275779
Δ. ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΗΣ 2107275861
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα