ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 05905/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 04/12/2018
Ημ. Λήξης: 17/12/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΕΛΚΕ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα και τον Κ.Ε. 70/3/15128 και τίτλο «Καινοτόμα πολυλειτουργικά βιομιμητικά ικριώματα από μικρο/νανοΐνες για τη θεραπεία της περιοδοντίτιδας». Για τη δέσμευση της εν λόγω πίστωσης εκδόθηκε η με α/α 8839/2018 Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΣΖΦ46ΨΖ2Ν-Α5Σ).
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους με κωδικό ΟΠΣ 5030448 και κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-02499. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) / ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ.

Πληροφορίες: Δ. ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΗΣ 2107275861
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα