ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 02238/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 31/10/2018
Ημ. Λήξης: 12/11/2018
Παροχή υπηρεσιών "Επισκευής Συντήρησης Αξονικού Τομογράφου"
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αξονικού τομογράφου (CPV: 50400000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού συνολικού ποσού εξήντα χιλιάδων (ήτοι 60.000,00€) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,
Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Α. Βδουκάκη, 210 727 5884 όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09:00 – 13:00.
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα