ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 02137/2018
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Κάτω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 30/10/2018
Ημ. Λήξης: 21/11/2018
Προμήθεια Επιστημονικών οργάνων
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του προγράμματος με ΚΕ 14634 και τίτλο «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Απεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR): - Υποέργο (12) BIOIMAGING-GR-EKPA-2»
H διάρκεια της σύμβασης θα είναι για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης τριών μηνών χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίου συμβάσεων (CPV) : 42931120-8, 38515100-9.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωδ. ΣΑ Ε1451. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 14634 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα (για τη δέσμευση της εν λόγω πίστωσης εκδόθηκε η με α/α 3924 απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9Τ4Ρ46ΨΖ2Ν-ΟΦΝ)).
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ14510039).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 12 της Πράξης: «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Απεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5545/1673/Α2/31.10.2017 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και έχει λάβει κωδικό MIS 5002755. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Πληροφορίες: Γ. Καββαδίας 210-7275851
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα