ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 04969/2018
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Άνω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 25/10/2018
Ημ. Λήξης: 28/11/2018
Προμήθεια Χημικών αντιδραστηρίων και εργαστηριακών αναλωσίμων
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αντιδραστηρίων και εργαστηριακών αναλωσίμων για τις
ανάγκες του προγράμματος: Έσοδα ειδικού εργαστηρίου ιολογίας, συνολικού προϋπολογισμού χωρίς
Φ.Π.Α. τριακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων έξι ευρώ και δεκαέξι λεπτών (300.506,16 €) χωρίς Φ.Π.Α. 24%
και τριακοσίων εβδομήντα δυο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εξήντα τεσάρων λεπτών
(372.627,64 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 33140000-3 (Ιατρικά αναλώσιμα) και 33696500-0 (Αντιδραστήρια εργαστηρίων)
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (σύνολο 22 τμήματα):
Τα τμήματα Α έως Λ αφορούν την κατηγορία 02.03 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΤΜΗΜΑ Α : «Αυτόματο σύστημα συνδρομικής διάγνωσης Unyvero του οικου Curetis», εκτιμώμενης αξίας
64.320,00€ πλέον ΦΠΑ 24% : 15.436,80 €, σύνολο 79.756,80€.
ΤΜΗΜΑ Β: «Αυτόματο σύστημα εξαγωγής νουκλεϊκών οξέων του οίκου Promega», εκτιμώμενης αξίας
46.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24% : 11.232,00€, σύνολο 58.032,00€.
ΤΜΗΜΑ Γ : «Αναλώσιμα συστήματος real Time PCR STEP ONE PLUS™ του οίκου Applied Biosystems»,
εκτιμώμενης αξίας 2.569,80€ πλέον ΦΠΑ 24% :616,75€, σύνολο 3.186,55€.
ΤΜΗΜΑ Δ : «Αναλώσιμα συστήματος real Time PCR Mx3000P™ του οικου Stratagene (Agilent)»,
εκτιμώμενης αξίας 1.609,08€ πλέον ΦΠΑ 24% :386,16€, σύνολο 1.995,26€.
ΤΜΗΜΑ Ε : «Αναλώσιμα συστήματος real Time PCR Aria MX™ του οίκου Agilent», εκτιμώμενης αξίας
4.544,06€. πλέον ΦΠΑ 24% :1.090,58€, σύνολο 5.634,64€.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ : «Αναλώσιμα συστήματος real Time PCR LightCycler 2.0™ του οίκου Roche», εκτιμώμενης
αξίας 1.685,38€ πλέον ΦΠΑ 24% :404,49€, σύνολο 2.089,87€.
ΤΜΗΜΑ Ζ : «Γάντια μιας χρήσης», εκτιμώμενης αξίας 3.375,00€ πλέον ΦΠΑ 24% :810,00€, σύνολο
4.185,00€.
ΤΜΗΜΑ Η : «Πλαστικά αναλώσιμα», εκτιμώμενης αξίας 3.374,98€ πλέον ΦΠΑ 24% :810,00€, σύνολο
4.184,98€.
ΤΜΗΜΑ Θ : «Στειλεός δειγματοληψίας με υλικό μεταφοράς καταλληλος για ιούς», εκτιμώμενης αξίας
1.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24% :336,00€, σύνολο 1.736,00€.
ΤΜΗΜΑ Ι : «Συσκευή δειγματοληψιας για τον ιό HPV», εκτιμώμενης αξίας 3.800,00€ πλέον ΦΠΑ
24% :912,00€, σύνολο 4.712,00€.
ΤΜΗΜΑ Κ : «Αναλώσιμα ειδικής επεξεργασίας δειγμάτων», εκτιμώμενης αξίας 2.700,00€ πλέον ΦΠΑ
24% :648,00€, σύνολο 3.348,00€.
ΤΜΗΜΑ Λ : «Χημικά», εκτιμώμενης αξίας 1.452,00€ πλέον ΦΠΑ 24% :348,48€, σύνολο 1.800,48€.
Σελίδα 6
Τα τμήματα Μ έως Φ αφορούν την κατηγορία 02.02 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ(ΧΗΜΙΚΑ/ΙΑΤΡΙΚΑ).
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Μ : «Αντιδραστήρια για πιστοποιημένες κατά ISO εξετάσεις με real time PCR (influenzaA/B, CMV,
EBV)», εκτιμώμενης αξίας 27.810,00€ πλέον ΦΠΑ 24% :6.674,40€, σύνολο 34.484,40€.
ΤΜΗΜΑ Ν : «Αντιδραστήρια για εξετάσεις με PCR (απλή) και ανάστροφο υβριδισμό», εκτιμώμενης αξίας
4.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24% :1.008,00€, σύνολο 5.208,00€.
ΤΜΗΜΑ Ξ : «Αντιδραστήρια ανίχνευσης λοιμώξεων γαστρεντερικού και αναπνευστικού συστήματος με
real Time PCR. Με σήμανση CE-IVD», εκτιμώμενης αξίας 11.712,00€ πλέον ΦΠΑ 24% :2.810,88€, σύνολο
14.522,88€.
ΤΜΗΜΑ Ο : «Αντιδραστήρια multiplex real time PCR για ταυτόχρονη ανίχνευση πολλών παθογόνων
Αναπνευστικού Συστήματος.Mε σήμανση CE-IVD.», εκτιμώμενης αξίας 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ
24% :7.200,00€, σύνολο 37.200,00€.
ΤΜΗΜΑ Π : «Αντιδραστήρια multiplex real time PCR για ταυτόχρονη ανίχνευση πολλών παθογόνων
Γαστρεντερικού. Mε σήμανση CE-IVD.», εκτιμώμενης αξίας 2.750,00€ πλέον ΦΠΑ 24% :660,00€, σύνολο
3.410,00€.
ΤΜΗΜΑ Ρ : «Αντιδραστήρια multiplex real time PCR για ταυτόχρονη ανίχνευση πολλών παθογόνων
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Mε σήμανση CE-IVD.», εκτιμώμενης αξίας 8.250,00€ πλέον ΦΠΑ
24% :1.980,00€, σύνολο 10.230,00€.
ΤΜΗΜΑ Σ : «Αντιδραστήρια για την ανίχνευση ή/και ποσοτικοποίηση οποιουδήποτε παθογόνου με real
Time PCR», εκτιμώμενης αξίας 54.635,75€ πλέον ΦΠΑ 24% :13.112,58€, σύνολο 67.748,33€.
ΤΜΗΜΑ Τ : «Αντιδραστήρια για εξετάσεις με PCR (απλή)», εκτιμώμενης αξίας 1.380,00€ πλέον ΦΠΑ
24% :331,20€, σύνολο 1.711,20€
ΤΜΗΜΑ Υ : «Αντιδραστήρια ELISA», εκτιμώμενης αξίας 4.138,11€ πλέον ΦΠΑ 24% :993,15€, σύνολο
5.131,25€
ΤΜΗΜΑ Φ : «Αυτόματο σύστημα συνδρομικής διάγνωσης Filmarray του οίκου Biomerieux», εκτιμώμενης
αξίας 18.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% :4.320,00€, σύνολο 22.320,00€
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για το σύνολο των τμημάτων της διακήρυξης
και στις ποσότητες που ορίζονται στη διακήρυξη.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 372.627,64 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 300.506,16 €, ΦΠΑ : 72.121,48 €) η οποία κατανέμεται στις δυο
κατηγορίες(αναλώσιμα και αντιδραστήρια) ως ακολούθως:
ΕΙΔΟΣ Συνολικό κόστος(άνευ ΦΠΑ) ΦΠΑ Συνολικό κόστος
Εργαστηριακά Αναλώσιμα 137.630,30€ 33.031,27€ 170.661,58€
Αντιδραστήρια 162.875,86€ 39.090,21€ 201.966,06€
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες.
Πληροφορίες: Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr ή από τη διεύθυνση www.elke.uoa.gr
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα