ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 02862/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 12/10/2018
Ημ. Λήξης: 24/10/2018
Προμήθεια παραϊατρικών εξετάσεων
Προμήθεια παραϊατρικών εξετάσεων (CPV: 85121000-3 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, προϋπολογισμού συνολικού ποσού 55.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (Το Φ.Π.Α. στις εν λόγω εξετάσεις είναι 0%)
Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Σιγάλα Φραγκίσκα στο τηλέφωνο 210 777233 και στο φαξ 210 7707574 και επί της διαγωνιστικής διαδικασίας στον κ. Ιωάννη Ξανθούλη στο τηλέφωνο 210 7275860 όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 09.00-13.00.
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα