ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 04470/2018
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Κάτω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 10/10/2018
Ημ. Λήξης: 29/10/2018
Προμήθεια Επιστημονικού Οργάνου
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΕΛΚΕ / ΕΚΠΑ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα και τον Κ.Ε. 12578 και τίτλο «Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη Φάσης 3, για την από του στόματος χορηγούμενη κιτρική ιξαζομίμπη (MLN9708) , ως θεραπαία συντήρησης σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα μετά από αύτολογη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων».
Για τη δέσμευση της εν λόγω πίστωσης εκδόθηκε η με α/α 6646/2018 Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΒΞ346ΨΖ2Ν-ΤΕΙ), η οποία βαρύνει την με Κ.Ε. 12578 έρευνα για το οικονομικό έτος 2018.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια επιστημονικού οργάνου για τις ανάγκες της έρευνας «Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη Φάσης 3, για την από του στόματος χορηγούμενη κιτρική ιξαζομίμπη (MLN9708) , ως θεραπαία συντήρησης σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα μετά από αύτολογη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων» με Κ.Ε. 12578, συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. ενεννήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ, (94.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. 24% και εκατόν δέκα έξι χιλιάδων, πεντακοσίων εξήντα ευρώ (116.560,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Πληροφορίες: Γ. Καββαδίας,
210 727 5851
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα