ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 03311/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 05/10/2018
Ημ. Λήξης: 17/10/2018
Προμήθεια εξοπλισμού
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος με ΚΕ 14781 με τίτλο «Post-infectious immune reprogramming and its association with persistence and chronicity of respiratory allergic diseases» (CPV: 39711120-6, 33157400-9, 38433000-9, 44211110-6) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος,προϋπολογισμού συνολικού ποσού 37.150,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαγωνιστικής διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ελευθερία Γκέργκη όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00-13:00 (210-7275871) και επί των τεχνικών προδιαγραφών στην κ. Σμαράγδα Βίδου (210 - 7776964)
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα