ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 04395/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 28/09/2018
Ημ. Λήξης: 16/10/2018
Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εκπαιδευτών/εκπαιδευομένων/κύκλων σεμιναρίων και οικονομικών δράσεων αλλά και επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων, δηλαδή του φορέα/εκπαιδευτών/εκπαιδευομένων.
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εκπαιδευτών/εκπαιδευομένων/κύκλων σεμιναρίων και οικονομικών δράσεων αλλά και επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων, δηλαδή του φορέα/εκπαιδευτών/εκπαιδευομένων» το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. και εξήντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (68.200,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί έπειτα από κανονική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), δηλαδή την 12/10/2018 και ώρα έντεκα (11:00) π.μ. στο Κτήριο ΚΕΠΑ, Ισόγειο, Αίθουσα Συνεδριάσεων. Κατά τη διενέργεια αυτού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον προσκομίζουν σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.Καταληκτική ημ/νία και ώρα υποβολής προσφορών: 10/10/ 2018 και ώρα 13:00.
Πληροφορίες: Καββαδίας Γεώργιος - 210 7275851, Χρυσοσπαθης Παναγιώτης - 210 7275779
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Διευκρινίσεις  
10/10/2018Ενημέρωση σχετικά με παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού.Προηγούμενη σελίδα