ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 01942/2018
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Άνω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 10/08/2018
Ημ. Λήξης: 17/09/2018
Προμήθεια Οργάνων και Εξοπλισμού - ΕΚΠΑ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού για τις ανάγκες του προγράμματος «pMedGR: H Ελληνική Ερευνητική Yποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική - Υποέργο 4: «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού - ΕΚΠΑ»» με Κ.Ε. 14619, συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ, δεκατριών λεπτών (1.164.516,13 €) χωρίς Φ.Π.Α. 24% και ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (1.444.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ανά τμήμα
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) / Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωδ. ΣΑ Ε1451».
Για τη δέσμευση της εν λόγω πίστωσης εκδόθηκε η με α/α 2765/2018 Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ 6ΙΓ746ΨΖ2Ν-Δ9Ζ), η οποία βαρύνει την με Κ.Α. 14619 έρευνα για το οικονομικό έτος 2018.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ / Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της Πράξης «H Eλληνική Eρευνητική Yποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική (pMED-GR)», με ενάριθμο ΠΔΕ 2017ΣΕ14510034 και MIS στο ΟΠΣ 5002802».
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 4 «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού - ΕΚΠΑ» της Πράξης με τίτλο «H Eλληνική Eρευνητική Yποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική (pMED-GR)», το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την υπ΄ αριθμ. 5552/1678/Α2/31-10-2017 απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ:6Ξ3Ο465ΧΙ8-ΜΛΖ). Το υποέργο Νο 4 αφορά την προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού του Τμήματος Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Πληροφορίες: Αρμόδιος Γ. Καββαδίας, τηλ. 210 727 5851
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα