ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 00522/2018
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Άνω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 10/07/2018
Ημ. Λήξης: 20/08/2018
Eπισκευή και συντήρηση μαγνητικού τομογράφου τύπου MRI PHILIPS
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : Διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (244.000€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι Τριακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (302.560€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50421000-2.

Kριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής.
Πληροφορίες: Για τη διαγωνιστική διαδικασία: Εύα Τσίρη 210.7275863 , procurements@elke.uoa.gr
Για την προκήρυξη: Στράτος Καραβασίλης 697.3618156
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα