ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 01481/2018
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Κάτω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 09/07/2018
Ημ. Λήξης: 31/07/2018
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για παροχή υποδομών & υπηρεσιών για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας, οι οποίες θα παρέχονται στα Κέντρα Στήριξης Προγράμματος για την Εκπαίδευση
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 «Παροχή Υπηρεσιών στα ΚΕΣΠΕΜ» της Πράξης: «Ένταξη & Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - ΕΣΠΑ 2014-2020», το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με την υπ΄ αριθμ. 11652/16-09-2016 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:7Ω6Δ4653Ο7-5Σ0). Το υποέργο Νο 3 αφορά στην παροχή υποδομών & υπηρεσιών για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. (ΜIS 5001002).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 164.101,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 132.340,00€, ΦΠΑ: 31.761,60€). Αναλυτικά: Τμήμα Α: «ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής (Ν. Ροδόπης)», ποσού 37.570,00€ πλέον ΦΠΑ Τμήμα Β: «ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης (Ν. Ξάνθης)», ποσού 37.570,00€ πλέον ΦΠΑ Τμήμα Γ: «ΚΕΣΠΕΜ Ιάσμου ή Σαππών Ροδόπης (Ν.Ροδόπης) 14.300,00€ πλέον ΦΠΑ Τμήμα Δ: «ΚΕΣΠΕΜ Δροσερού ή Κασκανέ Ξάνθης (Ν. Ξάνθης)» 14.300,00€ πλέον ΦΠΑ Τμήμα Ε: «ΚΕΣΠΕΜ Σελέρου ή Φιλίων Ξάνθης (Ν. Ξάνθης)» 14.300,00€ πλέον ΦΠΑ Τμήμα ΣΤ΄: «ΚΕΣΠΕΜ Εύλαλου ή Κύρνου Ξάνθης (Ν. Ξάνθης)» 14.300,00€ πλέον ΦΠΑ .
Κριτήριο κατακύρωσης ην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το κάθε τμήμα.
Πληροφορίες: Γ. Καββαδίας, τηλ 210.7275851 & 210.7275857 & στον ηλεκτρονική διεύθυνση: procurements@elke.uoa.gr
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα