ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 02082/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 09/07/2018
Ημ. Λήξης: 23/07/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 02082/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Ερευνητικών Προγραμμάτων με Κ.Ε. 12878, με τίτλο «Tools and Strategies to access to original bioactive compounds from Cultivation of MARine invertebrates and associated symbionts» & Κ.Ε. 13028, με τίτλο «Tools and Strategies to access to original bioactive compounds from Cultivation of MARine invertebrates and associated symbionts». To έργο χρηματοδοτείται από ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΩ CENTRE NATIONAL DE LA RESEARCH SCIENTIFIQUE.

Kριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.
Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται α) στον Καθηγητή κ. Φωκιαλάκη Νικόλαο, τηλ. 210 727 4524 & β) στον Καθηγητή κ. Τρουγκάκο Ιωάννη, τηλ. 210 727 4555 όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 10.00π.μ. έως 13.00μμ.

Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα