ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 15990/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 19/06/2018
Ημ. Λήξης: 02/07/2018
Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Συντήρησης Αξονικού Τομογράφου.
CPV: 50400000-9, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού συνολικού ποσού εξήντα χιλιάδων (ήτοι 60.000,00€) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Γαλάνη Μαρία - Μαρκέλλα όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00π.μ – 13:00 μ.μ. και στα τηλέφωνα 210-7258550.
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα