ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 01095/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 17/05/2018
Ημ. Λήξης: 30/05/2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων (CPV:33696300-8), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής ανά είδος, προϋπολογισμού συνολικού ποσού 48.387,10€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 60.000,00€ με ΦΠΑ 24%)
Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαγωνιστικής διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελευθερία Γκέργκη όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00πμ – 13:00 στο τηλέφωνο 210-7275871 και επί των τεχνικών προδιαγραφών στην κα Θ. Κολιού στο τηλέφωνο 210-7462154
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα