ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 01374/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 11/05/2018
Ημ. Λήξης: 23/05/2018
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών παρακλινικών εξετάσεων της Μονάδας Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας
Σνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών παρακλινικών εξετάσεων της Μονάδας Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού συνολικού ποσού 59.962,24 € (η συγκεκριμένη δαπάνη ΔΕΝ επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.),
Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ευαγγελία Δημητρούλια ή κα Σοφία Τσαουσίδου όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 10.00 – 14.00 και στα τηλέφωνα 210-7250367 και 210-7208376.

Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα