ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 00925/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 05/04/2018
Ημ. Λήξης: 20/04/2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Χημικών & Ιατρικών Αντιδραστηρίων (Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας)
Προϋπολογισμός συνολικού ποσού 48.382,90€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 59.994,80€ συμπ/νου ΦΠΑ)

Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής ανά είδος

CPV: 24311411-1, 24322000-7, 24322210-2, 24322220-5, 24323210-9, 24326200-7, 24326320-4, 24411000-8, 24413000-2, 33696300-8

ΚΕ: 0881
Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Χ. Φανάκη ή στην κα Π. Νικολάου όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00πμ - 15:00μμ και στα τηλέφωνα 210 7462411 και -2414, αντίστοιχα.
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα