ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 00868/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 04/04/2018
Ημ. Λήξης: 20/04/2018
Παροχή υπηρεσιών Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΛΚΕ
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΛΚΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας, προϋπολογισμού συνολικού ποσού 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Πληροφορίες: τηλ. 210 757 5079
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα