ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 00521/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 12/03/2018
Ημ. Λήξης: 23/03/2018
Προμήθεια αντιδραστηρίων (CPV 33696500-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά (βέλτιστη ποιότητα-τιμή),προϋπολογισμού συνολικού ποσού είκοσι ενός χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός ευρώ και πενήντα έξι λεπτών(21.631,56€), πλέον Φ.Π.Α..
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά (βέλτιστη ποιότητα-τιμή),προϋπολογισμού συνολικού ποσού είκοσι ενός χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός ευρώ και πενήντα έξι λεπτών(21.631,56€), πλέον Φ.Π.Α..
Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κ. κ. Ρ. Καρποζήλου και Β. Παπαθανασίου όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 09:00 – 14:00 και στα τηλέφωνα 210 727 425, 210 727 4367.
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Διευκρινίσεις  
21/03/2018Διευκρίνηση για τον Διαγωνισμό 00521/2018
14/03/2018Διευκρίνηση για τον Διαγωνισμό 00521/2018Προηγούμενη σελίδα