ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 00519/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 09/03/2018
Ημ. Λήξης: 21/03/2018
Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά μόνο βάσει τιμής
προϋπολογισμού συνολικού ποσού 10.145,60 € πλέον Φ.Π.Α.,
ΚΕ 13300
Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Παναγιώτη Μπαμπακάρη, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 09:00 – 13:00 και στο τηλέφωνα 210 727 5881.
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα