ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 00420/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 07/03/2018
Ημ. Λήξης: 20/03/2018
Φύλαξη και Ψηφιοποίηση μέρους του φυσικού αρχείου
Στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ψηφιοποίησης μέρους του φυσικού αρχείου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά (βέλτιστη ποιότητα-τιμή), όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α, προϋπολογισμού συνολικού ποσού 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) (74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Πληροφορίες: thl. 210 727 5031, 210 727 5947, 210 727 5013, 210 727 5003, 210 727 5851
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα