ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 04743/2017
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 13/02/2018
Ημ. Λήξης: 26/02/2018
Συνοπτικός διαγωνισμός 04743/2017 για την προμήθεια ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ.
Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής ανά είδος
Προϋπολογισμός: 5.828,00€ πλέον Φ.Π.Α.

ΚΕ: 13300
Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ανδρέα Μορέ και Παναγιώτα Μαριολάκου όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 10:00-17:00 και στα τηλέφωνα 2107274474 και 2107274348
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα