ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 05068/2017
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Άνω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 12/01/2018
Ημ. Λήξης: 08/02/2018
Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών Η/Υ, φωτοτυπικών και παρεμφερών μηχανημάτων και οπτικοακουστικών μέσων
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών Η/Υ, φωτοτυπικών και παρεμφερή μηχανήματων και οπτικοακουστικών μέσων για την αναβάθμιση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών υποδομών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ είκοσι εννέα λεπτών (450.786,29€) χωρίς Φ.Π.Α. 24% και πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (558.975,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Πληροφορίες: τηλ. 210 727 5851 - 210 727 5881
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Διευκρινίσεις  
24/01/2018Επισήμανση για τη διακήρυξη 05068/2017 (Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 51535)Προηγούμενη σελίδα