ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 05076/2017
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 03/01/2018
Ημ. Λήξης: 15/01/2018
Αντιδραστήρια
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστήρια», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας, προϋπολογισμού συνολικού ποσού 46.774,19€ πλέον Φ.Π.Α. - CPV: 33696300-8
Πληροφορίες: τηλ. 210 727 5851
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα